Terms and Privacy

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của TÔT. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

TỔNG QUAN

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Công ty TNHH TỐT Design Stories (gọi chung là “TÔT”). Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát thông tin (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

THAY ĐỔI HOẶC CHỈNH SỬA

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

TÍNH KHẢ DỤNG CỦA CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên Trang có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn, hoặc không có sẵn ở nơi nào cả. Việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ này trên Trang chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hay khu vực nào cụ thể.

Mọi ứng dụng và tính năng của Trang và dịch vụ có thể tùy thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng của bạn, định dạng nội dung và khả năng tương thích của các thiết bị cần thiết cho việc sử dụng. Vui lòng xác nhận tính khả dụng của dịch vụ tại địa phương với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, TÔT có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Sử dụng Trang này có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. TÔT không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

QUYỀN SỞ HỮU

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của TÔT hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và TÔT hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ TÔT mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. TÔT có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng TÔT không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN NỘP ĐỂ ĐĂNG KÝ, SỬ DỤNG VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Người dùng các dịch vụ TÔT được cung cấp qua Trang này đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là “Dữ liệu đăng ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu TÔT có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì TÔT có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận thông tin xác nhận mật khẩu và tên đăng nhập sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Các mật khẩu hoặc tên đăng nhập đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu vả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho TÔT về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật. TÔT không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Nếu không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm những Điều khoản sử dụng này, TÔT có thể hủy ngay quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, TÔT có thể xóa tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số phần nhất định trong các dịch vụ nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng qua.

Bạn hiểu rõ và xác nhận rằng, ngay sau khi xóa bỏ, một số tài liệu mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

LIÊN KẾT

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, TÔT không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. TÔT nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa TÔT và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía TÔT đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN TRANG

Bất kỳ phần mềm nào có thể có sẵn để tải về từ Trang (“Phần mềm”) là sản phẩm bản quyền của TÔT hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan. Phần mềm có sẵn để tải về chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng và việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giấy phép người sử dụng vốn được kèm theo hoặc bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận giấy phép”). Mọi việc sao chép hay phân phối lại Phần mềm không tuân thủ Thỏa thuận giấy phép có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

Không giới hạn ở các nội dung trên, việc sao chép hoặc tái bản phần mềm cho bất kỳ máy chủ hoặc địa điểm nào khác để tiếp tục tái bản hay phân phối đều bị tuyệt đối nghiêm cấm. Phần mềm sẽ được bảo hành, nếu có, chỉ theo các điều khoản của thỏa thuận giấy phép. Ngoại trừ như được bảo hành theo thỏa thuận giấy phép, tôt theo đây từ chối mọi chế độ bảo hành và điều kiện liên quan đến tính thương mại của sản phẩm, khả năng tương thích cho một mục đích sử dụng cụ thể, quyền hạn và khả năng chống mất cắp.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, TÔT cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

GIỚI HẠN TUỔI

Mọi người đều được hoan nghênh truy cập vào Trang. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia vào các phần khác của Trang, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm, tham gia dự thi hoặc mua hàng trực tuyến, bạn phải đăng ký. Để đăng ký, bạn ít nhất phải đủ 15 tuổi và có được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Nếu là trẻ vị thành niên ở nước sở tại, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người đủ thẩm quyền về mặt pháp lý) xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn tất mẫu đăng ký thay cho bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.

QUYỀN SỞ HŨU NỘI DUNG ĐƯỢC NỘP

Khi đăng tải Nội dung được nộp, bạn cho phép TÔT sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung được nộp theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

DỊCH VỤ CỤ THỂ

TÔT có thể cung cấp cho người dùng cuối nhiều dịch vụ khác nhau. Mọi dữ liệu bạn gửi qua (các) dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của TÔT. Bạn cấp cho TÔT mọi giấy phép và quyền hạn cần thiết để xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp cho bạn (các) dịch vụ.

TÔT không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi hành vi xóa hoặc sự cố liên quạn đến việc xử lý, đồng bộ hóa hoặc lưu trữ dữ liệu của bạn. TÔT không chịu trách nhiệm về mọi hành vi xóa bất kỳ dữ liệu nào.

Trong bất cứ trường hợp nào tôt cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc về mọi hành vi lưu đè dữ liệu hoặc mọi hành vi xóa dữ liệu hoặc tập tin cá nhân vốn xảy ra do sử dụng bất kỳ dịch vụ nào.

Bạn xác nhận rằng TÔT có quyền xóa các dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

ỨNG XỬ TRỰC TUYẾN

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép TÔT sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà TÔT lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên Trang. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào Trang:

 • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
 • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
 • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
 • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
 • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
 • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
 • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.
 • Làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của Trang.

TÔT có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. TÔT không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng Trang.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

TÔT hoặc những đơn vị đã giúp chúng tôi sáng tạo, thiết kế, phân phối và/hoặc duy trì Trang sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Trang của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Trang của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng Trang. Bạn đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho TÔT, các giám đốc, công ty con và công ty mẹ cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là “Bên được đảm bảo”) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí thuê luật sư được chi trả bởi Bên được đảm bảo liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và điều khoản đã đề cập ở trên.

TÔT đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác cho các thông tin được cung cấp trên Trang. Tuy nhiên, do bản chất của phương tiện cũng như các nguy cơ gián đoạn và rớt mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã nói ở trên.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến TÔT, dịch vụ cụ thể đã sử dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ khác của TÔT. Những thông tin này có thể được gửi qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký. Khi được áp dụng, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi cước phí hoặc chi phí phát sinh theo gói dịch vụ không dây của bạn đi kèm với việc nhận thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ đã sử dụng hoặc dịch vụ được cấp phép khác. Về thông tin không liên quan đến dịch vụ, bạn sẽ có lựa chọn chấm dứt việc nhận các thông tin này. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của TÔT, hãy xem xét các điều khoản trong Chính sách bảo mật của TÔT.

Bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS và/hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang của bản thân. Trang (kể cả mọi nội dung và tính năng được cung cấp trên trang hoặc truy cập được qua trang) được cung cấp “như hiện trạng” và “như sẵn có”. Đến một mức độ cho phép đầy đủ của luật pháp, liên quan đến nội dung trên trang, tôt không đưa ra các tuyên bố hoặc điều kiện bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào (1) về độ chính xác, tính thương mại của sản phẩm, khả năng tương thích cho một mục đích sử dụng cụ thể hoặc khả năng chống mất cắp đối với bất kỳ nội dung nào được công bố trên hay có sẵn thông qua trang; (2) rằng máy chủ tạo trang có sẵn không bị nhiễm vi rút hoặc các yếu tố khác có thể lây nhiễm, làm hại hoặc gây thiệt hại cho thiết bị máy tính của bạn hoặc bất kỳ tài sản nào khác khi bạn truy cập, duyệt, tải về, hoặc dùng trang qua phương tiện khác; hoặc (3) rằng việc sử dụng và tận hưởng các dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất của tôt, tôt sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại do hậu quả, trực tiếp, bất ngờ, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do bị phạt hoặc các thiệt hại đặc biệt liên quan đến (a) việc sử dụng, (b) không thể sử dụng hoặc (c) các lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung và các tính năng có sẵn trên trang, ngay cả khi tôt hoặc đại lý ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại này. Một số quyền hạn không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại bất ngờ hoặc do hậu quả, vì vậy các giới hạn và loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa TÔT và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc TÔT không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của TÔT vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của TÔT về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của TÔT phải được thể hiện bằng văn bản. Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Trang phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh đơn khiếu nại hoặc vụ kiện. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ. Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Thụy Điển mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

TỔNG QUAN

Trang web totstories.vn do Công ty TNHH TỐT Design Stories (“Công ty”, “TÔT”) thực hiện hoạt động và vận hành. Khách hàng khi truy cập trang trang web cần tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của trang web totstories.vn.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên truy cập trang, đăng ký tài khoản, hoặc sử dụng các công cụ trên trang totstories.vn.

 1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng:
 2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang web totstories.vn bao gồm: họ và tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (đăng ký giao hàng). Đây là các thông tin mà TÔT cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để TÔT liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trang web nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang web totstories.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Trang web totstories.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Trang web totstories.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TÔT.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, trang web totstories.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của TÔT.

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH TỐT DESIGN STORIES

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomereal, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 02873032344

Email: contact@totstories.vn

ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN BẢO MẬT

 • Công ty TNHH TỐT Design Stories và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng và thực hiện giao dịch và dịch vụ.
 • Công ty đối tác hoặc bên thứ ba liên quan đến việc quản lý hệ thống máy chủ, xây dựng và thiết kế website, cung cấp dịch vụ marketing và quảng cáo,…
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của đơn vị thu thập thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TÔT thực hiện việc này.

Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: contact@totstories.vn

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên TÔT được TÔT cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TÔT. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • TÔT không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ TÔT vận hành trang web hoặc dịch vụ của TÔT khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.
 • TÔT tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.
 • Các thông tin không riêng tư mặt khác có thể được cung cấp cho bên thứ 3 nhằm mục đích quảng cáo, marketing hoặc mục đích khác. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, TÔT sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Ban quản lý Trang web totstories.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TÔT không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi:

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến contact@totstories.vn  với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

 

 

Mọi thành viên và đối tác khi truy cập và đăng ký tại website totstories.vn thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với TÔT theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY TNHH TỐT DESIGN STORIES

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomereal, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Điện thoại: 02873032344

Email: contact@totstories.vn

 

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU TRANG TOTSTORIES.VN

Tên đơn vị: Công ty TNHH Tốt Design Stories
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vietcomereal, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
ĐT: 02873032344
Số chứng nhận DKKD/ Mã số thuế: 0314886163
Ngày cấp: 08/02/2018
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh